۰۳:۲۸ - چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

نشست تخصصی بحران آبمحورهای نشست:

                       -استفاده بهینه از آب زیر زمینی
                        -تاثیر مسایل فرهنگی و اجتماعی در مصرف آب